Slide Запознай се с условията на
кампанията сега!

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

на програма за лоялност Моите награди за клиенти, ползващи услугата Western union в офисите и агентската мрежа на „Юробанк България“ АД

 

Настоящите Официални правила уреждат реда и условията за провеждане

на програма за лоялност Моите награди за клиенти, ползващи услугата Western union в офисите и агентската мрежа на Юробанк България АД

1. Организатор на Програмата е „Юробанк България” АД, ЕИК: 000694749 („Банката”);

2. Програмата стартира на 01.08.2023г. г. и e безсрочна;

3. Право на участие в програмата имат пълнолетни, дееспособни физически лица, които са наредили или получили поне един паричен превод с услугата Western union като изпращач или получател в офисите или агентската мрежа на Банката на територията на Република България след старта на Програмата;

4. Всяко лице по предходната точка, което желае да участва в Програмата, е необходимо да направи регистрация за участие на онлайн на адрес https://postbankmoneytransfers.bg

4.1. Лице, което желае да прекрати участието си в Програмата, може да се  дерегистрира, посредством обаждане по всяко време на телефонния номер на Центъра за обслужване на клиенти – 0 700 18 555

5. Събиране на точки

5.1. За всеки осъществен паричен превод с услугата Western Union ( изпращане и получаване на пари) в клоновете или агентската мрежа на Банката в периода на Програмата, регистрираният по предходната точка участник в Програмата получава определен брой точки в съответствие със сумата и вида на паричния превод, както следва:

Според сумата / Вид трансакция  в BGN / равностойност в EUR Точки, които клиентът получава за нея
1 0.01 – 100.00 / 0.01 – 50.00 3
2 100.01 – 200.00 / 50.01 – 100.00 3
3 200.01-500.00 / 100.01-250.00 2
4 500.01- 800.00 /250.01 – 400.00 2
5 800.01  + / 400.01 + 1

 

Точките се начисляват за всяка трансакция (изпращане или получаване на пари) в офисите и агентската мрежа на Банката след успешната регистрация за участие на посочения в т. 4 по-горе онлайн адрес. Точките се изчисляват автоматично, като се взима предвид сумата на превода, изразена като цяло число, без да се извършва закръгляне и се актуализират всеки месец, на всяко първо /1/ число от месеца. Една /1/ точка е равна на 0.50 лв.

5.2. Банката може да начислява допълнителни точки, освен посочените по-горе, в случай на специални или промоционални кампании. Банката ще публикува на сайта си, посочен в настоящите Официални правила, актуална информация за допълнително начислявани точки, както и за кои парични преводи и за какъв период от време ще се получават допълнителни точки по програмата.

5.3. Получените точки са със срок на валидност 24 месеца, считано от датата на начисляването им. Получените точки за съответната трансакция се губят, в случай че в посочения период не бъдат използвани, съгласно условията на т. 6 по-долу. Под дата на начисляване се разбира посоченото в т. 5.1. първо/1/ число на всеки календарен месец.

5.4. Получените точки се събират поотделно за всеки вид паричен превод, съгласно условията на т. 6.1,

5.5. Получените точки са персонални и не могат да бъдат прехвърляни на други лица.

5.6. Всеки участник в Програмата има възможност да провери броя получени точки и да заяви получаване на наградата, посредством обаждане по всяко време на телефонния номер на Центъра за обслужване на клиенти – 0 700 18 555

6. Обменяне на точки и получаване на награда.

6.1. Наличните точки могат да бъдат обменяни от участника в Програмата за парични награди, както следва:

Точки Награди
50 точки 25 лв.
100 точки 50 лв.
200 точки 100 лв.
400 точки 200 лв.
1000 точки 500 лв.

 

Пример:

За да натрупа 50 т. и да получи парична награда от 25лв. всеки клиент трябва да осъществи съответно:

17 бр. трансакции за сума на превода от 0.01 – 200.00 BGN или 0.01 – 100.00 EUR

25  бр. трансакции за сума на превода от 200.01- 800.00 BGN или 100.01-400.00 EUR

50 бр.  трансакции за сума на превода от 800.01- 1000.00+ BGN или 400.01-500.00+ EUR

6.2. Посочените в т. 6.1. парични награди могат да бъдат получени само при достигане на определения за съответната награда брой точки. Не се допуска частично изплащане на парична награда.

6.3.  В случай, че участникът в програмата желае да обмени натрупаните точки, те се обменят за максималната достигната сума. При обмен на точки участникът в Програмата трябва да обмени максимално натрупания брой точки и при остатък, същите се зануляват и не могат да бъдат  прибавени за следващ обмен.

6.4. Участникът в Програмата може да обмени натрупани точки за парична награда в общ размер, не по-голям от 500 (петстотин) лева в рамките на една календарна година.

6.5. Паричната равностойност на получените точки може да бъде обменена по разплащателна сметка с прилежаща банкова карта в „ Юробанк България“ АД или сметка за електронни пари и прилежаща към нея Дигитална карта, която се издава автоматично при регистрация в приложението ONE wallet by Postbank съобразно Общите условия на Банката за услугата .

6.6. ONE wallet by Postbank е услуга, достъпна за съществуващи клиенти на Пощенска банка, както и за нови такива, дееспособни физически лица, които притежават валидна българска лична карта, които към датата на регистрацията си в приложението One Wallet by Postbank не ползват други продукти и услуги на Банката. Услугата позволява безконтактни плащания с дигитализирани платежни карти, издадени от банката, както и други платежни операции, съгласно Общите условия на Банката за услугата, публикувани в официалния сайт на „Юробанк България“ АД.

6.7. В случай на невъзможност за използване на приложението ONE wallet by Postbank, за участник в Програмата – клиент на Банката, паричната равностойност на получените точки може да бъде обменена по негова разплащателна сметка. В случай, че участникът в Програмата не е клиент на Банката и няма открита разплащателна сметка в “Юробанк България“ АД, то такава може да му бъде открита при специални условия и съобразно Общите условия на Банката за откриване и водене на сметки – без такса за откриване, обслужване, трансакционни такси за периода на участие в Програмата и закриване на сметката.    

6.8. При заявяване обмяната на натрупаните точки за парична награда на посочения по-горе в т. 5.6. телефонен номер и след идентификация на участника в Програмата и проверка на натрупаните точки, обслужващият служител на Банката потвърждава на участника начина и срока за получаване на наградата.

6.9. В срок до 10 работни дни след заявяване по телефона, натрупаните парични награди се прехвърлят по Сметка за електронни пари или разплащателна сметка.

7. Други условия:

7.1. Банката има право по всяко време да измени настоящите Официални правила без предизвестие, с изключение на случаите, посочени в т. 7.2, като публикува измененията на сайта на Банката на адрес www.postbank.bg.

7.2. Банката има право веднъж в рамките на всеки 12 месечен период, считано от старта на Програмата, посочен в т. 3, да променя размера на необходимия брой точки за получаване на съответната награда и/или размера на паричните награди, посочени в т.6.1., както и лимитите, установени съгласно чл.. 7.3. Промените по настоящата точка влизат в сила, включително и по отношение на вече натрупани точки, 3 месеца след публикуването им на сайта на банката, съгласно т. 7.1. по-горе.

7.4. Банката има право по всяко време да прекрати Програмата, за което уведомява с двумесечно предизвестие участниците в Програмата посредством сайта на Банката, посочен в т. 7.1.

7.5. Банката има право да отстрани участника от участие в Програмата (съответно да го дерегистрира) и/или да откаже да предостави награда и/или да отнеме натрупаните точки в случай, че паричният превод е отменен или неуспешен, или е резултат от измама, или от каквато и да е друга нерегламентирана намеса/дейност, както и при установяване на наличието на което и да е от следните обстоятелства: включване в списъци с физически лица, юридически лица, организации и/или образувания, спрямо които има наложени санкции или на които не е разрешено да се предоставят финансови услуги съгласно Internal Use 5 резолюции на Съвета за сигурност на ООН или регламенти и решения на ЕС, приети във връзка с борбата срещу финансирането на тероризъм и предотвратяване разпространението на оръжия за масово унищожение или във връзка с изпълнението на други цели на международната общност; списъци с физически лица, юридически лица, организации и/или образувания, спрямо които има наложени санкции от Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерство на финансите на Съединените американски щати / Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of Treasury (OFAC) и/или които са включени в списъците, публикувани на сайта на OFAC (www.treasury.gov/Pages/default.aspx); списъци на физически лица, юридически лица, организации и/или образувания, публикувани съгласно Решения на Министерски съвет на Република България и/или последващи решения на МС, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC; Консолидиран списък Sanctions Targets, поддържан от Министерство на финансите на Великобритания; списъци с физически лица, юридически лица, организации и/или образувания, спрямо които има наложени санкции и/или ограничителни мерки, които са задължителни за банката във връзка с приложимите регулации.

Настоящите Официални правила на Програма Моите награди за клиенти, ползващи услугата Western Union в клоновете и агентската мрежа на Юробанк България АД  („Програмата”) са публикувани на интернет сайта на Банката на адрес http://www.postbank.bg и са в сила от 01.08.2023г., с последни изменения и допълнения.